سیاست پس گرفتن کالاها

کالاهای فروخته شده بعد از ارسال و دریافت مشتری بنابر ضوابط بهداشتی امکان عودت ندارد مگر در مواردی خاص که کالا معیوب باشد.

برندها

نظرسنجی